Můj košík

Zavřít
Objednat

Přihlášení | Registrace

Vaše objednávky

Změnit heslo

Původní hesloNové hesloPotvrzení hesla
Změnit heslo
Vaše heslo bylo změněno.
Vaše heslo se nepodařilo změnit.
Vyplňte hesla prosím znovu.
Náhled a potvrzení objednávky

Poděkování

Děkujeme za Vaši objednávku a těšíme se na Váš příští nákup!

Nashledanou.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Morrows s.r.o.

(platné od 1.1.2015)

1.        Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují podmínky, za kterých jsou uzavírány jednotlivé kupní smlouvy (dále jen „jednotlivé kupní smlouvy“) a za kterých je zboží prodejcem dodáváno kupujícímu, a to zejména prostřednictvím tzv. internetového obchodu.

Současně tyto Všeobecné obchodní podmínky stanoví zásady uzavírání kupních smluv na dodávky zboží pro kupujícího. Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují rovněž na poskytování služeb, pokud takové služby souvisí s prodejem zboží kupujícímu.

Provozovatelem internetového obchodu www.morrows.cz je společnost

Morrows s.r.o., Selská 33/70, Brno – Maloměřice 614 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 68841, IČ: 29259011; DIČ: CZ29259011 (dále jen "prodávající").

Uzavřením kupní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky, je zákazník před uskutečnění objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2.        Uzavírání a plnění jednotlivých kupních smluv

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, kromě nákladů na doručení zboží apod. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

-          objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

-          způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

-          informace o nákladech spojených s dodáním zboží, případně také nákladech souvisejících se zvoleným způsobem úhrady za zboží

           (dále společně jen jako  „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „potvrdit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky informuje elektronickou poštou kupujícího, že objednávku obdržel. Tuto informativní zprávu odešle prodávající na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Výše zmíněné elektronické potvrzení se nepovažuje za uzavření kupní smlouvy.

Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část před uzavřením kupní smlouvy po dohodě se zákazníkem a to v případě, že zboží se již nevyrábí; změnila se cena dodavatelem; neproběhla platba za zboží; jedná se o falešnou objednávku apod. Pokud zákazník již zaplatil uvedené zboží, kupní cena mu bude vrácena na bankovní účet, který sdělí.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením akceptace objednávky, jež je prodávajícím zaslána kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Kupní smlouva je uzavřena také okamžikem předání objednaného zboží v dohodnutém místě.

Závazek z kupní smlouvy je ze strany prodávajícího splněn připravením zboží k předání kupujícímu v sídle prodávajícího či předáním dopravci k přepravě pro kupujícího anebo předáním sjednaného zboží kupujícímu v dohodnutém místě

3.         Místo, způsob a čas dodání (předání) zboží

Zboží bude prodávajícím kupujícímu dodáno tak, že kupující si zboží odebere přímo v sídle prodávajícího či předáním dopravci k přepravě pro kupujícího a/nebo bude dodáno na adresu uvedenou v objednávce.

Místem dodání objednaného zboží je místo  sjednané mezi smluvními stranami. Zboží je pak dodáno jeho předáním kupujícímu na dohodnutém místě nebo jiným způsobem v této smlouvě uvedeným.

Kupující je povinen zboží v místě dodání převzít, a to kdykoliv ve lhůtě dodání počínající běžet ode dne potvrzení objednávky prodávajícím a končící uplynutím 14 dnů. Lhůta dodání neběží po dobu, po kterou je kupující v prodlení s plněním své smluvní povinnosti.

Za kupujícího je oprávněna převzít zboží i osoba, která se nachází v místě předání zboží sjednaném mezi smluvními stranami. Kupující nese odpovědnost za zboží od okamžiku jeho převzetí, nebo od okamžiku, kdy mělo být zboží dle dohody smluvních stran převzato, podle toho, který okamžik nastane dříve.

Kupující bude po dohodě s prodávajícím přijímat plnění i pouze v případě části objednaného (smluveného) množství zboží.

Kupující je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je balík nepoškozený. Otevřený, poškozený, nebo promáčený balík zákazník nesmí od přepravce převzít. V opačném případě již nelze uplatnit reklamaci na poškozené zboží!

V případě, že k poškození, nebo úbytek zasílaného obsahu zjistí až po rozbalení zásilky, je nezbytné zásilku ponechat v tom stavu, v jakém byla převzata a uplatnit reklamaci u dopravce, který zboží přepravuje, v co nejkratším možném termínu nejlépe do dvou pracovních dnů (dle podmínek jednotlivých dopravců). Poté je kupující povinen prodávajícího kontaktovat e-mailem morrows@morrows.cz nebo telefonicky na čísle +420 603 335 515 a dodat rovněž zápis o poškození zásilky potvrzený dopravcem.

Prodávající nese odpovědnost za zboží do doby jeho předání dopravci k přepravě pro kupujícího.

4.         Cena zboží a dopravy, osobní odběr, platební podmínky

Prodejní ceny prodávajícího uvedené v platném ceníku prodávajícího představují cenu včetně příslušné daně z přidané hodnoty.

Prodejní cena dodaného zboží představuje cenu zboží sjednanou dohodou, do které však nejsou zahrnuty další kupujícím objednané služby spojené s dodáním, jako např. náklady na dopravu do dodacího místa kupujícího, náklady na dobírku apod.

Smluvní strany se dohodly, že prodávající je oprávněn v případě porušení některé smluvní či zákonné povinnosti kupujícího, jednostranně snížit nebo zcela zrušit slevu poskytnutou kupujícímu z platného ceníku prodávajícího.

Kupní cena zboží bude hrazena buď na základě zálohové faktury, v hotovosti při osobním převzetí zboží, anebo na tzv. dobírku.

V případě zálohové faktury bude prodávající zboží povinen dodat až úplným a řádným zaplacení zálohové faktury.

Kupní cena placená v hotovosti je hrazena před převzetím zboží v sídle prodávajícího.

Kupní cena placená dobírkou se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je kupní cena uhrazena prodávajícímu, nikoli přepravci.

Zaplacením kupní ceny prodávajícímu ze strany kupujícího přechází na kupujícího vlastnické právo ke zboží, které bylo kupujícímu dodáno. Do té doby je ve vlastnictví prodávajícího a v případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny se smluvní strany dohodly, že prodávající má právo odebrat zboží zpět, přičemž prodávající má nárok na úhradu veškerých nákladů s takovým zpětným odběrem souvisejícími.

Prodávajícímu vznikají následující náklady spojené s dodáním zboží:

Poplatky za způsob dopravy:

-           dodání prostřednictvím GLS (doručení do druhého dne od předání dopravci), cena za dopravu ve výši 120,- Kč

 

Poplatky za způsob platby:

-          platba na dobírku 60,- Kč,

-          platba předem bankovním převodem 0,- Kč,

 

Poplatky za způsob platby a způsob dopravy se sčítají.

V případě osobního odběru na adrese výdejního místa prodávajícího: Lazaretní 1/7, 615 00 Brno nebo v partnerské prodejně Lidická 6, 150 00 Praha 5 Smíchov, nejsou účtovány žádné poplatky.

5.         Záruční doba, odpovědnost za vady a reklamace

Záruční doba na zboží je 24 měsíců (není-li uvedeno jinak) a počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Pokud kupující při uzavíraní a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní, nebo jiné podnikatelské činnosti, má nárok pouze na 12 měsíční záruční dobu.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem, nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé. Věc odpovídá jakostí, nebo provedením smluvenému vzorku, nebo předloze, byla-li jakost, nebo provedení určeno podle smluveného vzorku, nebo předlohy je věc v odpovídajícím množství, míře, nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně odstraněna. Právo na dodání nové věci bez vad, nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, nebo sám vadu způsobil.

Uplatňování reklamací v souvislosti se zbožím po jeho převzetí se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li písemně dohodnuto jinak s tím, že kupující se zavazuje před každou reklamací informovat prodávajícího emailem (morrows@morrows.cz) nebo telefonicky (+420 603 335 515) o předpokládané vadě.

Prodávající hradí kupujícímu pouze takové účelně vynaložené náklady spojené s vyřízením reklamace, které jsou výslovně v těchto Všeobecných obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o základních podmínkách dodávání zboží uvedeny. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady spojené s neoprávněnou reklamací, včetně nákladů na laboratorní či jiné zkoušky apod.

V případě, že kupující předloží prodávajícímu reklamaci, je prodávající povinen se k této reklamaci vyjádřit do 30 dnů od data doručení reklamace.

6.         Odstoupení od kupní smlouvy

Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, při nákupu zboží formou internetového prodeje.

V případě, že chce kupující využít svého práva odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, doporučujeme nejprve kontaktovat prodávajícího (Morrows s.r.o.) na emailové adrese morrows@morrows.cz

 

 Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů se řídí následujícími podmínkami:

-        V případech uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit   bez udání důvodu, to však pouze do 14 dnů od převzetí zboží. Platné odstoupení v této lhůtě vyžaduje odeslání projevu vůle, který je v souladu s právními předpisy považován za projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy, a to prodávajícímu do těchto 14 dnů od převzetí předmětného zboží. V takovém případě kupující nese  náklady spojené s projevem příslušné vůle a dopravou zboží spojenou s jeho vrácením prodávajícímu.

-          Odstoupení od smlouvy je možné zaslat na adresu morrows@morrows.cz.

-          Kupující je oprávněn využít tohoto práva například tím, že na své vlastní náklady doručí zboží prodávajícímu na adresu Craftwork s.r.o., Lazaretní 1/7, 615 00 Brno nejlépe po předchozí písemné dohodě na morrows@morrows.cz, spolu s přiloženým odstoupením od smlouvy.

-          Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

-          V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno svou povahu obvyklou poštovní cestou.

-          V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu. Peněžní prostředky přijaté od kupujícího vrátí prodávající do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal zpět.

-          Kupující je povinen vrátit zboží kompletní, nepoškozené, v původním obalu a to včetně případného příslušenství a s návodem.

7.         Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Prodávající je povinen při nakládání s osobními údaji kupujícího postupovat v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

8.         Závěrečná ustanovení

V případě vyšší moci je každá smluvní strana zproštěna svých závazků ze smlouvy a jakékoli nedodržení (celkové nebo částečné) nebo prodlení v plnění jakéhokoli ze závazků uloženého smlouvou kterékoli ze smluvních stran, bude po dobu trvání takové překážky tolerováno a tato strana nebude odpovědná za škody nebo jinak, pokud takovéto nedodržení nebo prodlení bude přímým nebo nepřímým důsledkem některé z příčin uvedených níže.

Za vyšší moc se považují zejména živelné události, svévolné jednání třetích osob, povstání, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, bojkotování práce, obsazení majetku důležitého pro plnění povinností vyplývajících ze smlouvy, války (vyhlášené i nevyhlášené), změna politické situace, která vylučuje nebo nepřiměřeně ztěžuje výkon práv a povinností ze smlouvy nebo jakákoli jiná podobná příčina.

Kterákoli ze smluvních stran může od smlouvy okamžitě odstoupit v případě, že druhá smluvní strana:

-           je v prodlení s placením svého finančního závazku vůči ní déle než 10 dní,

-           dopustila se vůči ní nekalosoutěžního nebo jiného zavrženíhodného jednání,

-           i přes opakované upozornění nesplní některou z podstatných smluvních povinností podle této smlouvy.

Tato smlouva v takovém případě zaniká okamžikem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

Otázky touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy České republiky, zejména obchodním zákoníkem a předpisy souvisícími. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy či s touto smlouvou související budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Rozhodčí soud“) podle Řádu Rozhodčího soudu a Pravidel Rozhodčího soudu třemi rozhodci. Místem konání rozhodčího řízení bude Brno. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Každá Strana bude jmenovat jednoho rozhodce ze seznamu rozhodců vedeného tajemníkem uvedeného rozhodčího soudu. Dva rozhodci takto jmenovaní zvolí ze seznamu rozhodců předsedu rozhodčího senátu. Pokud by Strany nejmenovaly rozhodce v průběhu třiceti (30) dnů od data, kdy je o to soud požádá, nebo pokud by jmenovaní rozhodci v průběhu čtrnácti (14) dnů od svého jmenování nezvolili předsedu rozhodčího senátu, jmenuje rozhodce či předsedu rozhodčího senátu předseda Rozhodčího soudu. Strany se zavazují, že se podřídí soudní pravomoci uvedeného Rozhodčího soudu a přijmou rozhodčí nález i jeho vykonatelnost.

Ohledně doručování listin mezi smluvními stranami poštou platí, že listina se považuje za řádně doručenou adresátovi i jejím prokazatelným odesláním na adresu adresáta, byť by ji adresát z důvodů na své straně neobdržel. Nebude-li písemně adresátem sdělena jiná adresa, odesílá se zásilka na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví smlouvy o základních podmínkách dodávání zboží.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se stávají pro obě smluvní strany závaznými okamžikem jejich doručení kupujícímu. Doručením těchto Všeobecných obchodních podmínek se pro účely tohoto odstavce rozumí okamžik, kdy kupující zatrhne v objednávkovém formuláři políčko, že souhlasí s Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího.

V Brně dne 1.1.2015
Ing. Markéta Sládková, jednatelka společnosti Morrows s.r.o.

Svůj výběr můžete upřesnit pomocí filtrů

Zrušit
Abecedně
Od nejnovějšího
Od nejdražšího
Od nejlevnějšího
Řazení:    
velký anděl na zavěšení ANGEL L - šedá
280 Kč
vánoční dekorace ANGEL L
Skladem  Skladem
velký anděl na zavěšení
malý anděl na zavěšení ANGEL S - červená
440 Kč
vánoční dekorace ANGEL S
Na dotaz
malý anděl na zavěšení
vhodný i jako pelíšek BELLI - červená
940 Kč
kulatý polštář BELLI
Na dotaz
vhodný i jako pelíšek
na hraní BOLLO XL - bílá
210 Kč
plstěná koule BOLLO XL
Skladem  Skladem
na hraní
kvalitní a rýchlý BRAAVO - malinová
490 Kč
odžmolkovač BRAAVO
Na dotaz
kvalitní a rýchlý
dekorace na zavěšení BUNNY - ocelová
320 Kč
velikonoční kornout BUNNY
Na dotaz
dekorace na zavěšení
sloha pro formát A4 CAPPSA L - ocelová
370 Kč
obal na dokumenty CAPPSA L
Na dotaz
sloha pro formát A4
univerzální použití CAPPSA M - ocelová
290 Kč  250 Kč
obal na dokumenty CAPPSA M
Na dotaz
univerzální použití

Sleva

Sleva
univerzální použití CAPPSA S - černá
300 Kč  200 Kč
obal na dokumenty CAPPSA S
Skladem  Skladem
univerzální použití

Akce

Akce

Sleva

Sleva
vizitkář CARRTA - černá
190 Kč
obal na vizitky CARRTA
Do týdne
vizitkář
idální pro skříňky IKEA CASSA L - červená
850 Kč
úložný box CASSA L
Skladem  Skladem
idální pro skříňky IKEA
do bytu i kanceláře CASSA M - černá
590 Kč  400 Kč
úložný box CASSA M
Skladem  Skladem
do bytu i kanceláře

Akce

Akce

Sleva

Sleva
do bytu i kanceláře CASSA S - černá
550 Kč  370 Kč
úložný box CASSA S
Skladem  Skladem
do bytu i kanceláře

Akce

Akce

Sleva

Sleva
do bytu i kanceláře CASSA XS - černá
450 Kč  300 Kč
úložný box CASSA XS
Skladem  Skladem
do bytu i kanceláře

Akce

Akce

Sleva

Sleva
na psací potřeby CASSA XS LONG - černá
390 Kč  240 Kč
úložný box CASSA XS LONG
Skladem  Skladem
na psací potřeby

Akce

Akce

Sleva

Sleva
neobvyklý dárkový obal CEDDE - limetková
250 Kč
obal na CD CEDDE
Do týdne
neobvyklý dárkový obal
volitelná hodnota  DAR[REC] - šedá 500
600 Kč
dárkový poukaz DAR[REC]
Skladem  Skladem
volitelná hodnota
dekorace na zavěšení DEER - limetková
320 Kč
velikonoční kornout DEER
Do týdne
dekorace na zavěšení
kapsička na drobnosti DUCCATY - gumma
380 Kč
malá peněženka DUCCATY
Na dotaz
kapsička na drobnosti
do aroma difuzérů ESSENCE - relax
450 Kč
éterický olej ESSENCE
Na dotaz
do aroma difuzérů
relax
revive
refresh

Unique

Unique
sloha pro formát A4 FOLLIO - ocelová
400 Kč
pouzdro na laptop FOLLIO
Na dotaz
sloha pro formát A4

Novinka

Novinka
kapsička na drobnosti GRESSLE - gumma
320 Kč
malá peněženka GRESSLE
Na dotaz
kapsička na drobnosti
vhodný i jako pelíšek HALLI - černá
950 Kč  500 Kč
čtvercový polštář HALLI
Skladem  Skladem
vhodný i jako pelíšek

Akce

Akce

Sleva

Sleva
praktická s možností zavěšení HENNE - hnědá
250 Kč
chňapka HENNE
Skladem  Skladem
praktická s možností zavěšení
790 Kč
textilní prostírání HOSSTI
Do týdne
možnost vlastní výšivky
parní ozvěžovač vzduchu JASMINE - černá
1 590 Kč
aroma difuzér JASMINE
Do týdne
parní ozvěžovač vzduchu

Unique

Unique
sloha pro formát A4 KARRY - ocelová
490 Kč
obal na notebook KARRY
Na dotaz
sloha pro formát A4
dekorace  KONNIK - limetková
870 Kč
hračka pro děti KONNIK
Do týdne
dekorace

Novinka

Novinka
interiérový doplněk KOSSE S - gumma
1 150 Kč  790 Kč
úložný koš KOSSE S
Skladem  Skladem
interiérový doplněk

Akce

Akce

Sleva

Sleva
hrací kostka či dekorace KUBBA - červená
310 Kč
hračka pro děti KUBBA
Skladem  Skladem
hrací kostka či dekorace
pro vlastní tvorbu KULLI - tyrkysová 21
100 Kč  107 Kč
vlněná kulička KULLI
Skladem  Skladem
pro vlastní tvorbu

Novinka

Novinka
pod konvici KULLITO M - šedý melír
760 Kč
podložka KULLITO M
Do týdne
pod konvici
šedý melír

Novinka

Novinka

Unique

Unique
pod šálek KULLITO S - šedý melír
260 Kč
podložka KULLITO S
Vyprodáno
pod šálek
šedý melír

Novinka

Novinka

Unique

Unique
interiérový doplněk LEA - bílá
2 150 Kč
aroma difuzér LEA
Do týdne
interiérový doplněk

Novinka

Novinka

Unique

Unique
pro formát A4 LETTER L - černá
470 Kč  390 Kč
sloha na dokumenty LETTER L
Skladem  Skladem
pro formát A4
sloha pro formát A5 LETTER M - černá
360 Kč  250 Kč
obal na iPad LETTER M
Skladem  Skladem
sloha pro formát A5

Akce

Akce

Sleva

Sleva
pro velké typy smartphonů LETTER S - červená
300 Kč
obal na telefon LETTER S
Na dotaz
pro velké typy smartphonů
materiál filc MANNAS - černá
320 Kč  220 Kč
chňapka i hračka MANNAS
Skladem  Skladem
materiál filc

Akce

Akce

Sleva

Sleva
vhodný i na gumu MARKER - bílá
210 Kč
olejový popisovač MARKER
Skladem  Skladem
vhodný i na gumu

Novinka

Novinka
oboustranný kapsář MEMMO - červená
1 090 Kč
závěsná nástěnka MEMMO
Do týdne
oboustranný kapsář
kapsička na drobnosti MINNCE - červená
300 Kč
malá peněženka MINNCE
Skladem  Skladem
kapsička na drobnosti
interiérová dekorace MISSA S - černá
320 Kč  220 Kč
skládací miska MISSA S
Skladem  Skladem
interiérová dekorace

Akce

Akce

Sleva

Sleva
originální ozdoba MUSSI long - červená
250 Kč
záložka i hračka MUSSI long
Skladem  Skladem
originální ozdoba

Novinka

Novinka
filcová podložka NAPPCA - červená
190 Kč
chňapka NAPPCA
Skladem  Skladem
filcová podložka
interiérový doplněk NIDDO - černá
280 Kč  150 Kč
víceúčelová miska NIDDO
Skladem  Skladem
interiérový doplněk

Akce

Akce

Sleva

Sleva
klíčenka či malá peněženka  NOSSY - ocelová
300 Kč
obal na kapesníky NOSSY
Na dotaz
klíčenka či malá peněženka

Novinka

Novinka
originální náramek OCOOLO - černá
160 Kč  90 Kč
dekorativní manžeta OCOOLO
Skladem  Skladem
originální náramek

Akce

Akce

Sleva

Sleva
pro vlastní tvorbu PEES - limetková
145 Kč
PES filc - metráž PEES
Skladem  Skladem
pro vlastní tvorbu

Novinka

Novinka
iPhone 5/5S PHONNO 5 - červená kůže-bílý melír
420 Kč
obal na iPhone PHONNO 5
Na dotaz
iPhone 5/5S

Novinka

Novinka

Unique

Unique
iPhone 6/6S PHONNO 6 - černá kůže-ocean
450 Kč
obal na iPhone PHONNO 6
Skladem  Skladem
iPhone 6/6S
černá kůže-ocean
červená kůže-sahara
černá kůže-tmavý melír
červená kůže-bílý melír
hnědá kůže-sahara
hnědá kůže-tyrkysová
hnědá kůže-hnědý melír

Novinka

Novinka

Unique

Unique
bezpečný a praktický PHONNO L - černá
360 Kč  200 Kč
obal na iPad PHONNO L
Skladem  Skladem
bezpečný a praktický

Akce

Akce

Sleva

Sleva
pro iPad včetně krytu PHONNO L+ - černá
380 Kč  220 Kč
obal na iPad PHONNO L+
Skladem  Skladem
pro iPad včetně krytu

Akce

Akce

Sleva

Sleva
bezpečný a praktický PHONNO M - malinová
260 Kč
obal na telefon PHONNO M
Skladem  Skladem
bezpečný a praktický
bezpečný a praktický PHONNO S - černá
260 Kč  150 Kč
obal na telefon PHONNO S
Skladem  Skladem
bezpečný a praktický

Akce

Akce

Sleva

Sleva
interiérový doplněk PIPPI - šedá
320 Kč
originální dekorace PIPPI
Skladem  Skladem
interiérový doplněk
interiérový doplněk PUPPA - gumma
310 Kč  220 Kč
závěsný kornout PUPPA
Skladem  Skladem
interiérový doplněk

Akce

Akce

Sleva

Sleva
vánoční dekorace PUPPI M - šedo-červená
2 590 Kč
adventní kalendář PUPPI M
Do týdne
vánoční dekorace

Unique

Unique
vánoční dekorace PUPPI S - šedo-červená
940 Kč
adventní kalendář PUPPI S
Do týdne
vánoční dekorace

Unique

Unique
obal na smartphone RIBBI M - černá
300 Kč  200 Kč
obal na smartphone RIBBI M
Skladem  Skladem
obal na smartphone

Akce

Akce

Sleva

Sleva
interiérový doplněk RULLE - černo-tyrkysová
690 Kč  490 Kč
košík na pečivo RULLE
Skladem  Skladem
interiérový doplněk

Akce

Akce

Sleva

Sleva
vhodný do kabelky COLLO M SACCO COLLO M - šedá
340 Kč  280 Kč
pytlík SACCO COLLO M
Skladem  Skladem
vhodný do kabelky COLLO M

Sleva

Sleva
všestranné použití SACCO NETX L - černá
170 Kč
pytlík SACCO NETX L
Skladem  Skladem
všestranné použití
všestranné použití SACCO NETX M - černá
160 Kč
pytlík SACCO NETX M
Skladem  Skladem
všestranné použití
všestranné použití SACCO NETX S - černá
150 Kč
pytlík SACCO NETX S
Skladem  Skladem
všestranné použití
všestranné použití SACCO NETX XL - černá
180 Kč
pytlík SACCO NETX XL
Skladem  Skladem
všestranné použití
automatický, skládací a odolný proti větru senz° automatic - pointillisant bonsai
1 950 Kč
deštník senz° automatic
Skladem  Skladem
automatický, skládací a odolný proti větru

Novinka

Novinka

Unique

Unique
vhodný pro deštník SENZ° ORIGINAL senz° holder - silver
1 690 Kč
cyklo držák senz° holder
Na dotaz
vhodný pro deštník SENZ° ORIGINAL

Novinka

Novinka

Unique

Unique
odolný proti větru senz° original - passion red
1 750 Kč
deštník senz° original
Vyprodáno
odolný proti větru

Novinka

Novinka

Unique

Unique
malý, skládací a odolný proti větru senz° smart s - pure black
990 Kč
deštník senz° smart s
Skladem  Skladem
malý, skládací a odolný proti větru

Novinka

Novinka

Unique

Unique
 SLEEVE 13air - gumma
1 495 Kč  790 Kč
SLEEVE 13air
Skladem  Skladem

Sleva

Sleva
 SLEEVE air - gumma
1 195 Kč  650 Kč
SLEEVE air
Skladem  Skladem

Sleva

Sleva
 SLEEVE mini - gumma
1 095 Kč  450 Kč
SLEEVE mini
Skladem  Skladem

Sleva

Sleva
sloha pro formát A4 SMUCCI L - červená
390 Kč
obal na dokumenty SMUCCI L
Skladem  Skladem
sloha pro formát A4
kapsa se zipovým uzávěrem SMUCCI M - černá
360 Kč  260 Kč
obal na iPad SMUCCI M
Skladem  Skladem
kapsa se zipovým uzávěrem

Akce

Akce

Sleva

Sleva
se zipovým uzávěrem SMUCCI M+ - ocelová
390 Kč
přídavná kapsa SMUCCI M+
Na dotaz
se zipovým uzávěrem
kapsa se zipovým uzávěrem SMUCCI S - černá
320 Kč  240 Kč
pouzdro SMUCCI S
Skladem  Skladem
kapsa se zipovým uzávěrem

Akce

Akce

Sleva

Sleva
se zipovým uzávěrem SMUCCI S+ - červená
330 Kč
přídavná kapsa SMUCCI S+
Skladem  Skladem
se zipovým uzávěrem
organizér do kabelky SMUCCI XS - limetková
310 Kč  290 Kč
malá kapsa SMUCCI XS
Skladem  Skladem
organizér do kabelky

Sleva

Sleva
šetří čas i energii SUSSITO - přírodní bílá
450 Kč
koule do sušičky SUSSITO
Skladem  Skladem
šetří čas i energii
přírodní bílá
interiérový doplněk TABBLE - černo-šedá
390 Kč  250 Kč
prostírání s kapsou TABBLE
Skladem  Skladem
interiérový doplněk

Akce

Akce

Sleva

Sleva
interiérový doplněk TABBLE 2 - černo-ocelová
390 Kč  250 Kč
prostírání s kapsou TABBLE 2
Skladem  Skladem
interiérový doplněk

Akce

Akce

Sleva

Sleva
prostírání TABUULE - černá
270 Kč  170 Kč
prostírání TABUULE
Skladem  Skladem
prostírání

Akce

Akce

Sleva

Sleva
čtvercové podtácky TABUULE S - limetková
250 Kč
sada prostírání TABUULE S
Skladem  Skladem
čtvercové podtácky
dekorace na zavěšení TEDDY - malinová
320 Kč
velikonoční kornout TEDDY
Do týdne
dekorace na zavěšení
400 Kč
prostírání pod talíře TOTTO M
Skladem  Skladem
kulaté podtácky
kulaté podtácky pod sklenice TOTTO S - červeno-černá
260 Kč
prostírání TOTTO S
Skladem  Skladem
kulaté podtácky pod sklenice
interiérový deodorant VONNI - lavandula
160 Kč
vonný sáček VONNI
Vyprodáno
interiérový deodorant
vánoční interiérová ozdoba XMAS BALLS L - růžovo-bílá
560 Kč
dekorace XMAS BALLS L
Na dotaz
vánoční interiérová ozdoba
vánoční interiérová ozdoba XMAS BALLS M - hnědá-bílá-růžová
440 Kč
dekorace XMAS BALLS M
Na dotaz
vánoční interiérová ozdoba
hnědá-bílá-růžová
vánoční interiérová ozdoba XMAS BALLS S - hnědá-bílá-růžová
400 Kč
dekorace XMAS BALLS S
Skladem  Skladem
vánoční interiérová ozdoba
hnědá-bílá-růžová
vánoční interiérová ozdoba XMASS CONE M - hnědo-bílá
500 Kč  390 Kč
dekorace XMASS CONE M
Skladem  Skladem
vánoční interiérová ozdoba

Sleva

Sleva
vánoční interiérová ozdoba XMASS CONE S - hnědo-bílá
460 Kč  360 Kč
dekorace XMASS CONE S
Skladem  Skladem
vánoční interiérová ozdoba

Sleva

Sleva
interiérová dekorace YARRA - černá
300 Kč  200 Kč
hračka pro děti YARRA
Skladem  Skladem
interiérová dekorace

Akce

Akce

Sleva

Sleva
velikonoční dekorace YARRA XS - limetková
220 Kč
ohřívač na vejce YARRA XS
Skladem  Skladem
velikonoční dekorace
interiérový doplněk ZELLI - červená
940 Kč
válcový polštář ZELLI
Do týdne
interiérový doplněk
alexis texas porno seks hikayeleri porno sex hikayeleri porno hikaye adult hikaye erotik hikayeler